Kdo jsme

Kdo jsme?

Triumfální centrum víry (TCV) je na Bibli založená evangelikální církev letničně charismatického směru, která momentálně působí prostřednictvím stejnojmenného zapsaného spolku. Stejně jako tisíce podobných křesťanských církví po celém světě si klade za cíl vyvýšit a představit současné generaci osobu, učení a dílo vzkříšeného JEŽÍŠE KRISTA, který je středobodem života i služby TCV. Tato moderní živá církev zakládá své učení a praxi výhradně na psaném Božím slově a zároveň poskytuje maximální prostor osobě Ducha svatého.

Jsme přesvědčeni, že každý člověk může uprostřed tohoto nedokonalého a nemilosrdného světa zakoušet šťastný, vítězný a svobodný život naplněný bezpodmínečnou Boží láskou, radostí a pokojem. To platí již pro tento čas na zemi, o to více pak pro věčnost v nebi. Právě za to JEŽÍŠ KRISTUS na kříži obětoval svůj dokonale čistý život! Vzal na sebe břemeno veškerého lidského utrpení, aby si všichni mohli užívat nekonečné projevy Boží dobroty. 

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

_________

KLIKNI PRO VÍCE O NĚM

Ano, věříme, že Bůh je dobrý a milosrdný a KAŽDÝ si může již dnes vychutnávat triumfální život, za který Ježíš tak draze zaplatil. Věčná záchrana, uzdravení, duševní pohoda, šťastné manželství a rodina, pozitivní vztahy a naplnění všech legitimních potřeb. To představuje dokonalý Boží plán pro každého člověka.

V TCV zažíváme, jak milující Bůh svoji lásku k lidem také dokazuje mnohými zázraky a nadpřirozenými zásahy do životů všech, kteří o to stojí. Mocný Bůh dnes stále uzdravuje jak fyzicky, tak psychicky a rád naplňuje veškeré lidské potřeby. Těm, kteří uvěří v Ježíše Krista a přijmou Jeho mocné dílo vykoupení, se pak tento dobrý a mocný Bůh-Stvořitel stává věrným a pozorným OTCEM. Nic více v životě není! Ničeho hodnotnějšího a slavnějšího nelze dosáhnout! Právě na tomto otcovském vztahu je založeno nejen TCV, ale celé biblické křesťanství. Takový vztah s Bohem-Otcem je základem i obsahem celého našeho života.

ZAKLADATELÉ A PASTOŘI

Už v roce 1990 Miloš Kozohorský založil a poté sedm let jako pastor vedl Křesťanské společenství víry v Dobříši. Od druhé poloviny tohoto období mu Bůh postavil po boku manželku Marcelu, která se mu stala skvělou partnerkou v životě i ve službě. Společně manželé Kozohorští založili Triumfální centra víry v Praze a v několika dalších městech České republiky. V těchto jednotlivých místních církvích spolu se svými spolupracovníky nadšeně a dynamicky předávají poselství o Boží lásce a dobrotě, jež v člověku tvoří víru, která doslova činí zázraky a umožňuje každému zažívat skutečné vítězství ve všech oblastech života.

Vedle pravidelných shromáždění pořádají pastoři Kozohorští spolu s týmem obětavých spolupracovníků každoroční Konference víry a ohně a letní Festivaly Slova a Ducha. Na těchto akcích prožily stovky lidí zásadní Boží zásahy do svých životů. 

Pastoři Miloš a Marcela jsou rovněž autory několika knih, jež spolu s širokou řadou publikovaných záznamů kázání a vyučování pozitivně mění od základu životy mnohých. 

Jejich dynamická služba se v posledních letech začala na základě naplňování vize z roku 1995 rozšiřovat také do zahraniční.

Pastoři Kozohorští mají čtyři děti. Prvorozený syn David si užívá požehnané manželství se svojí ženou Ivetou v Praze, zatímco zbytek rodiny tvořený synem Danielem a dcerami Ester a Sárou si vychutnává požehnání rodinného zázemí ve svém domě nedaleko Prahy.

VIZE

radostni-lide

Vizí pastorů Kozohorských a celé církve TCV je představit tomuto světu vzkříšeného Ježíše Krista jako Zachránce, Vysvoboditele a Uzdravitele. 

Ano, naším cílem je předat současné generaci proměňující poselství evangelia a v důsledku toho spatřit zástupy svobodných a šťastných lidí, kteří si vychutnávají Ježíšem vydobyté vítězství v každé oblasti svého života. Chceme vytvořit další “duchovní oázy” místních církví, kam budou lidé přicházet, aby slyšeli inspirující Boží slovo a společně zažili mocnou atmosféru Boží přítomnosti. Hoříme touhou spolu s dalšími církvemi zasáhnout národy tím nejmocnějším a nejpozitivnějším poselstvím – dobrou a radostnou zprávou evangelia. 

Věříme, že je čas, aby se Církev navrátila od mrtvých náboženských tradic k živému Božímu slovu. Je načase, aby Církev prostřednictvím smělé proklamace Bohem potvrzovaného evangelia přešla od přirozených lidských metod k nadpřirozené službě trpícímu světu.

HISTORIE

MILOŠ KOZOHORSKÝ 

Vše začalo 1. března roku 1988, kdy bývalý mladý ateista Miloš Kozohorský ve svých téměř 20 letech prožil dramatické duchovní obrácení. Setkání se vzkříšeným Ježíšem Kristem a následné znovuzrození od základu proměnilo celý jeho život. Od prvního dne jasně věděl, že zbytek nového života na této zemi zasvětí službě svému milovanému Pánu a Zachránci, Ježíši Kristu. Ohledně svého životního poslání a povolání měl po letech intenzivního hledání a tápání najednou jasno. Bylo naprosto jisté, že zbytek svého času na zemi stráví službou pro Boží království. 

PRVNÍ CÍRKEV – KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ VÍRY DOBŘÍŠ

Již v prosinci roku 1990 založil pastor Kozohorský s pomocí několika dalších křesťanů, kteří na základě jeho svědectví přišli k Ježíši Kristu, první místní církev – Křesťanské společenství víry v Dobříši, malém městě nedaleko Prahy, v němž vyrůstal. Už tam a tehdy začal vášnivě předávat zjevené poznání, které těžil z intenzivního studia Bible a vzrušujícího modlitebního života, a mocný Bůh své Slovo nadpřirozeně potvrzoval. Stovky lidí byly zasaženy Boží láskou a mocí. 

MARCELA KOZOHORSKÁ

V únoru 1993 došlo k události, která zásadně ovlivnila život a službu pastora Miloše. Na jedno z evangelizačních shromáždění pořádané jím vedeným Křesťanským společenstvím víry v Dobříši dorazila i mladá studentka místního gymnázia, která bezvýhradně a nekompromisně vydala svůj život Ježíši Kristu. 

Duchovní růst a pokroky této mladé křesťanky byly naprosto příkladné. Nebylo vůbec těžké rozpoznat výrazné Boží povolání na životě zapálené mladé Boží služebnice. Ještě na konci téhož roku zjevil Duch svatý pastoru Milošovi po celodenních osobních modlitbách, že Marcela je jeho budoucí ženou. Totéž samozřejmě vnímala ve svém srdci i ona.

 

MANŽELSTVÍ 

Již v červnu 1994 vstoupili pastoři Miloš a Marcela do šťastného manželství, v němž si už více než čtvrtstoletí společně vychutnávají nádherný vztah a láskyplné společenství provázené nadpřirozeným Božím působením, a tak uskutečňují Boží povolání pro svůj život a službu. Naplnilo se tedy slovo, jež přijal pastor Miloš jako Boží odpověď na modlitbu za své budoucí manželství krátce po svém znovuzrození v roce 1988, totiž že se ve svých pětadvaceti letech ožení. Přesně devět měsíců po svatbě pak Bůh požehnal toto mladé manželství prvorozeným synem Davidem. Díky těmto událostem nabyla služba pastorů Kozohorských zcela nové dimenze a vystoupila na mnohem vyšší úroveň. 

BIBLICKÁ ŠKOLA

Po sedmi letech úspěšné pastorace, během kterých stihli oba v Praze absolvovat jednoletou biblickou školu Domata, předali vedení živého a dynamického Křesťanského společenství víry svým pomocným pastorům Tomášovi a Ireně Hrubých, aby mohli vstoupit do další fáze Božího plánu, která je měla důkladněji připravit na Bohem naplánovanou budoucnost.

V létě roku 1997 se tedy tato mladá rodina na základě nadpřirozeného Božího vedení, které provázelo několik pozoruhodných finančních zázraků, na dva roky přesunula do Spojených států. Tam totiž Bůh povolal a nasměroval manžele Kozohorských studovat na biblické škole Rhema Bible Training Center, již založil v oklahomské Tulse věhlasný prorok a světově uznávaný biblický učitel Kenneth E. Hagin. Po dvou letech intenzivního studia a naslouchání jeho mocnému vyučování, stejně jako vyučování dalších Božích mužů a žen, školu absolvovali jako jediní dva Češi mezi desetitisíci studentů z desítek národů celého světa. Bezodkladně poté se vrátili do České republiky, aby navázali na již započaté Boží dílo. 

TRIUMFÁLNÍ CENTRUM VÍRY 

Již bezprostředně po návratu do vlasti v polovině roku 1999 obdrželi pastoři Kozohorští mnohá pozvání kázat a vyučovat Boží slovo. V říjnu téhož roku pak založili Triumfální centrum víry v Praze. Vizi zakládání nových místních církví ve velkých městech přijali již v době, kdy vedli Křesťanské společenství víry v Dobříši. 

LogoTCV

Svobodná a radostná atmosféra, jež panovala na shromážděních pražského TCV, začala přitahovat ty, kteří toužili zakusit Boží realitu. Někteří prožili výrazné zázraky, jež trvale změnily celý jejich život. Boží dílo se začalo rozrůstat. Poselství víry a vítězství provázené Božím nadpřirozeným působením se začalo šířit do dalších míst České republiky. 

Poté, co byla v roce 1999 v Praze založena první místní církev TCV, následovaly s odstupem vždy tří let ještě tři církve. Po dalších sedmi letech se již rozjelo nové dílo i v zahraničí. Po dobu plodných dvanácti let sloužil pastor Miloš každé nedělní dopoledne v Brně, odpoledne pak v Praze. Nyní, když pobývá v České republice, kromě služby v Praze dojíždí kázat dvakrát v měsíci do Brna a jednou do Olomouce. 

JIŘÍ ZÁNA 

V září 2002 prožil mocné naplnění Duchem svatým bratr Jiří Zána, který tehdy dorazil na pražské shromáždění TCV až z Vysočiny. Tento Bohem pomazaný služebník se stal klíčovou osobou v TCV Brno založeném ještě téhož roku, kde později vstoupil do služby pomocného pastora.  Silné Boží povolání spolu s výrazným kazatelským darem a zápalem pro Boží věci jsou v jeho životě zcela evidentní. 

Pastor Jiří Zána skvěle navázal na započaté dílo a momentálně slouží v TCV Brno a v TCV Olomouc. Bůh přidal v průběhu let další věrné služebníky, bez nichž by TCV nemohlo fungovat.

VYUČOVACÍ SLUŽBA 

Během pouhého prvního roku existence nově vzniklé vyučovací služby pastorů Kozohorských se distribuovaly desetitisíce nosičů s jejich vyučováním. Později ještě přibyly tisíce výtisků jimi napsaných knih. Duchovní hlad po biblicky založeném učení byl obrovský. Potřeby mnohých byly naplněny. Všechna sláva samozřejmě patří vzkříšenému Ježíši Kristu! 

Stovky lidí začaly přijíždět na konference a doslova hltat předkládané biblické pravdy. Příchozí nasávali z mocné přítomnosti Ducha svatého a užívali si úžasnou svobodu při chvále a uctívání živého Boha. 

Kázání Božího Slova

OPOZICE

Směle proklamované výrazně pozitivní poselství o dobrém a bezpodmínečně milujícím Bohu, jenž naplánoval a zajistil vítězný život pro každého člověka, nezůstalo samozřejmě bez mediální odezvy. Kromě pozitivního ohlasu narazilo rovněž na reakce negativní. Podobně, jako tomu bylo při službě prvotní církve, jakož i samotného Pána Ježíše Krista, povstala opozice vycházející z náboženského i sekulárního světa. To nastává vždy, když kdokoli vezme zcela vážně pravdu Božího slova a začne ji předávat světu, v němž vládne tolik zla a nenávisti. 

Ke konci první dekády našeho století proběhla v některých českých senzacechtivých médiích kampaň, která měla zdiskreditovat a zostudit TCV a celou službu pastorů Kozohorských. Mnoho lidí neznalých situace se tím nechalo ovlivnit a vnutit si kritický a nepřátelský pohled na dílo, které již desítky let přináší mnohým svobodu, uzdravení a povzbuzení. Ze strany opozice došlo k zlomyslnému zmanipulování skutečností a rovněž k podlým, v některých případech i žalovatelným, podvodům. 

Navzdory všem zmíněným nepříjemným událostem tato vize a služba dál pokračuje a roste a přináší pomoc mnohým ztrápeným a strádajícím lidem. Pastoři Kozohorští jsou s celou svojí rodinou a mnoha spolupracovníky skálopevně rozhodnuti nenechat se ničím zastavit při šíření poselství Boží lásky a víry. Česká republika musí slyšet mocné evangelium o Ježíšově triumfu, které jediné je skutečnou odpovědí na každou lidskou potřebu, jak věčnou, tak časnou. 

MISIE 

Od roku 2015 jsou pastoři Kozohorští velice aktivní rovněž na poli mezinárodní misie. Značnou část každého roku se věnují cestování do jedněch z nejneutěšenějších míst naší planety, aby trpícím přinesli světlo evangelia. 

Prozatím stovky lidí žijících mnohdy v těch nejhorších životních podmínkách přijaly spasení, zázračné uzdravení, vysvobození či jiné požehnání, jež svou zástupnou obětí vydobyl pro každého člověka Ježíš Kristus. Díky tomuto nasazení zaznělo zachraňující poselství evangelia i na místech, která do té doby ještě nenavštívil žádný Evropan. 

JSME CÍRKEV, KTERÁ SI UŽÍVÁ BOHA