Čemu věříme

BOŽÍ SLOVO

Věříme, že celá Bible je Duchem svatým inspirované Boží slovo neomylně zapsané pisateli přesně tak, jak jim bylo zjeveno Duchem svatým. Nová smlouva je pro nás neomylnou autoritou, co se týče života a doktrín. 

2.Tim 3,16; 1.Tes 2,13; 2.Pt 1,21

 

BŮH

Věříme, že existuje jediný pravý Bůh, Stvořitel, který se zjevil ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Všechny tři osoby jsou věčné, rovnocenné, ale liší se ve své funkci v Trojici. 

Fil 2,6; Jan 16,28; Jan 1,1; Jan 1,14; Jan 15,26

Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti.

_________
2.Tim. 3,16

Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.

_________
Říman. 10,9

PÁD ČLOVĚKA

Věříme, že člověk byl Bohem stvořen dobrý a neporušený. Svým svobodným rozhodnutím se však vzepřel Bohu a v důsledku toho vstoupil do světa hřích. S hříchem přišla fyzická a duchovní smrt, jež je věčným oddělením od Boha. Bible říká: “Není rozdílu. Všichni zajisté zhřešili a nemají slávy Boží.” “Není spravedlivého, ani jednoho.”

Gn 1,25-31; Gn 3,1-24; Řím 5,12; Řím 3,10; Řím 3,23; 1.Jan 3,8

SPASENÍ ČLOVĚKA

Věříme, že člověk je spasen pouze a jedině skrze víru v Ježíše Krista jako Pána a Spasitele a v Jeho krev, kterou přišel prolít, aby tím vykoupil člověka a přivedl ho zpět do obecenství s Bohem. Spasení je dar z Boží milosti, který si člověk nemůže zasloužit svými skutky, ale přijímá ho vírou poté, co učinil pokání, tedy změnu smýšlení. Výsledkem je pro každého nezbytné nové narození, jímž člověk získává věčný život. 

2.Kor 7,10; Jan 3,3-5; Jan 1,12; Řím 10,9-10; 1.Jan 5,12

KŘEST VE VODĚ

Věříme, že křest ve vodě, jenž byl ustanoven samotným Ježíšem Kristem, je prováděn ponořením poté, co se člověk znovuzrodil, když vírou a vyznáním přijal Ježíše za svého Pána a Spasitele. Křest je vnějším vyjádřením vnitřního sjednocení se křesťana se smrtí, pohřbem a vzkříšením Ježíše Krista. 

Mt 28,19; Sk 8,12; Sk 8,36-39

 

KŘEST V DUCHU SVATÉM

Věříme, že křest v Duchu svatém je dar od Boha, který mohou a měli by přijmout všichni věřící. Je to zkušenost, která následuje po znovuzrození a jejím fyzickým důkazem je mluvení v jiných jazycích.

Mt 3,11; Jan 14,16-17; Sk 1,8; Sk 2,4; Sk 2,38-39; Sk 19,1-7

POSVĚCENÍ

Věříme, že posvěcení je oddělení se od zla a odevzdání se Bohu. Život ve svatosti by měl charakterizovat každého křesťana. Bible nám říká: “Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy ve všem svém chování svatí.” 

1.Pt 1,15; Žd 12,14; 1.Tes 5,24; 1.Kor 1,30

Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali.

_________
Skutky 19,5-6

Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.

 Židům 11,6

UZDRAVENÍ

Věříme, že fyzické uzdravení je způsobeno Boží mocí skrze víru člověka. Je dostupné všem věřícím, protože je součástí výkupného díla Ježíše Krista.

Mk 16,18; Jk 5,14-15; 1.Pt 2,24; Mt 8,17; Iz 53,4-5

VÍRA

Věříme, že bez víry není možné líbit se Bohu. Jeho Slovo říká, že spravedlivý bude žít z víry. Právě vírou člověk přijímá všechna požehnání, která Ježíš svým vykoupením zajistil pro celého člověka, jako je spasení, uzdravení, pokoj a vůbec naplnění každé legitimní potřeby, a tudíž odstranění všeho, co brání člověku v naplnění Božího plánu.

Žd 11,6; Řím 1,17; 1.Jan 5,4-5; Mk 9,23; Mk 11,22-24

 

VZKŘÍŠENÍ SPRAVEDLIVÝCH A PŘÍCHOD JEŽÍŠE KRISTA

Věříme, že Ježíš Kristus přijde tak, jak je napsáno v Písmu, a že Jeho příchod je blízko. Až přijde, “… mrtví v Kristu vstanou jako první. Potom my, kdo pozůstaneme živí, budeme spolu s nimi v oblacích uchváceni do vzduchu vstříc Pánu…”. Po velkém soužení se Ježíš vrátí na Zemi jako Král králů a Pán pánů a společně se svatými bude vládnout tisíc let.

Sk 1,11; 1.Tes 4,16-17; Zj 20,6

POSLEDNÍ SOUD

Věříme, že nebe i peklo jsou reálné. Každý člověk bude stát před Bohem a vydávat počet ze svého života. Ti, kteří přijali Ježíše Krista jako Spasitele, stráví věčnost s Bohem. Ti, kteří Ho jako Spasitele odmítli, už nebudou mít více možnost Ho přijmout, ale stráví věčnost v oddělení od Boha na místě věčného trápení. 

Jan 14,1-3; Žd 9,27; Zj 20,11-15; Zj 21,1-4

Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími Božími a Kristovými a budou s ním kralovat tisíc let.

 Zjevení 20,6

STOJÍME NA NEOCHVĚJNÉM ZÁKLADU