Vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra.

Bible, 1. Jan 5,4

Vítejte na oficiálních stránkách Triumfálního centra víry

Jsme na Bibli založená církev, která si naplno užívá nepřetržitý proud Boží lásky a moci. Právě Boží přítomnost prosycená Jeho dobrotou je tím nejsilnějším a nejúžasnějším, co člověk vůbec může zažít.

Ježíšův slavný triumf nad veškerým zlem se v našem životě stává prostřednictvím biblické víry každodenní zkušeností. Boží bezpodmínečná láska nás motivuje a Jeho zázračná moc uschopňuje pomáhat a sloužit mnohým, a tak proměňovat tento svět v nebe na zemi.

Milý příteli, nikdy prosím nezapomeň, že Tě Bůh nesmírně miluje a Ježíš Kristus svým obrovským utrpením zajistil šťastný a vítězný život také pro Tebe!

Pastoři

Aktuality a události

Dobrá zpráva – evangelium

Možná jsi někde na ulici potkal někoho, kdo ti dal do ruky tento leták. Jeho úkolem je v krátkosti shrnout základní pravdy evangelia. To, co chceme nejvíce zdůraznit, je, že Bůh tě miluje takového, jaký jsi. On sám dokázal svou lásku tím, že na zem poslal svého jediného Syna Ježíše, aby za nás zemřel.

Ježíšovo jedinečné početí a narození, neobyčejný život, služba plná zázraků, krutá smrt na kříži následovaná slavným vzkříšením – to vše bylo nadpřirozeně předpovězeno a pak v Kristově životě zázračně naplněno. Nikdy nežil nikdo jiný jako Ježíš Kristus. Všichni zakladatelé světových náboženství a říší zemřeli a zůstali v hrobě, zatímco Ježíš Kristus, jak sám předpověděl, vstal z mrtvých a žije. Ano, je to skutečnost! Ježíš byl vzkříšen, vystoupil do nebe a nadále žije, uzdravuje, dělá zázraky a mění lidské životy. 

Základy víry

Jsme přesvědčeni, že každý člověk může uprostřed tohoto nedokonalého a nemilosrdného světa zakoušet šťastný, vítězný a svobodný život naplněný bezpodmínečnou Boží láskou, radostí a pokojem. To platí již pro tento čas na zemi, o to více pak pro věčnost v nebi. Právě za to JEŽÍŠ KRISTUS na kříži obětoval svůj dokonale čistý život! Vzal na sebe břemeno veškerého lidského utrpení, aby si všichni mohli užívat nekonečné projevy Boží dobroty. 

Pastoři

Miloš Kozohorský

je dynamický kazatel a učitel Božího slova, který již v roce 1990 odpověděl založením první místní církve na Boží povolání do služby pastora. Nyní už tři desítky let jako plnočasový Boží služebník nekompromisně předkládá biblické pravdy, které v součinnosti s mocí Ducha svatého vysvobozují z každého druhu trápení. Miloš Kozohorský je autorem několika knih a rovněž se intenzivně věnuje zahraniční misii.

Marcela Kozohorská

je Bohem povolanou pastorkou a již více než čtvrtstoletí mocně používaným nástrojem Ducha svatého. Tato neobyčejná žena víry je ohromným požehnáním pro celé své okolí a díky svému zaměření na oblast nadpřirozena také nositelkou silné Boží přítomnosti. Společně se svým manželem Milošem Kozohorským stojí už od roku 1994 věrně a neochvějně ve službě pastora.

Jiří Zána

je Boží služebník se silným povoláním nad svým životem. Již druhé desetiletí jako pastor horlivě předává zjevené pravdy Božího slova, které přinášejí lidem skutečnou svobodu. Pevný charakter a ryzí touha po Božích věcech charakterizují celý jeho život i službu. Tento Boží muž plný víry je dlouhé roky věrným spolupracovníkem pastorů Kozohorských.

NAŠE VÍRA JE NAŠE VÍTĚZSTVÍ