Kdo je Ježíš

JEŽÍŠ KRISTUS – JEDINÁ CESTA DO NEBE

Ježíšovo jedinečné početí a narození, neobyčejný život, služba plná zázraků, krutá smrt na kříži následovaná slavným vzkříšením – to vše bylo nadpřirozeně předpovězeno a pak v Kristově životě zázračně naplněno. Nikdy nežil nikdo jiný jako Ježíš Kristus. Všichni zakladatelé světových náboženství a říší zemřeli a zůstali v hrobě, zatímco Ježíš Kristus, jak sám předpověděl, vstal z mrtvých a žije. Ano, je to skutečnost! Ježíš byl vzkříšen, vystoupil do nebe a nadále žije, uzdravuje, dělá zázraky a mění lidské životy. 

Proto je Ježíš Kristus tou jedinou cestou k Bohu. Sám o sobě prohlásil: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” (Jan 14,6)

Tento výrok nelze jen tak smést ze stolu. Buď je pravdivý, nebo ne. Pokud Ježíš Kristus nelhal, ale mluvil pravdu, je dobré Jeho slovům věnovat maximální pozornost. Pokud lhal a klamal, je třeba Ho jako lháře i se všemi Jeho pozoruhodnými výroky a činy důrazně odsoudit a zavrhnout, protože ovlivnil vůbec největší počet lidí. Třetí možností je, že byl pouhý pomatenec či šílenec, který nevěděl, co říká. Tuto eventualitu snad každý, jenom trochu soudný člověk, okamžitě vyloučí. 

Ano, Ježíš je ta jediná cesta k Bohu. Nejenže nikdy nikdo nemluvil jako On, ale hlavně nikdy nikdo neudělal to, co On. A právě o tom je biblické evangelium! 

Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

_________
Jan 14,6

Šťastné rodiny

POSELSTVÍ EVANGELIA

Evangelium v původním biblickém jazyce znamená dobrou a radostnou zprávu o vybojovaném vítězství. 

Obsahem a podstatou evangelia je skutečnost Ježíšovy zástupné smrti, pohřbu a vzkříšení (1. Korintským 15,1-3). Proto se také v Bibli říká, že evangelium je Boží moc ke spasení, tedy k záchraně (Římanům 1,16-17).

Pouze proklamované, tedy nikoliv zamlčované evangelium, však může reálně změnit lidský život (Římanům 10,13-15.17). Právě proto sdílíme tuto dobrou a radostnou zprávu s mnohými na internetu i na ulicích.

KÁZÁNÍ EVANGELIA NA ULICÍCH

TCV je evangelizačně a misijně zaměřená církev. Naplňování velkého poslání, jímž Ježíš Kristus těsně před svým odchodem pověřil své následovníky, zůstává naší prioritou. Každý týden pořádáme v ulicích evangelizační akce. Naším cílem při kázání evangelia je sdělit široké veřejnosti skutečnost, že Bůh je reálný a dobrý, miluje každého člověka, chce ho zachránit, naplnit všechny jeho legitimní potřeby a pozvednout v každé oblasti života. Ano, Bůh má s životem každého jednotlivce i s celými národy velkolepý plán, jak mnohokrát sdělil ve svém Slově (Jeremiáš 29,11).

Středobodem našeho kázání je právě osoba a dílo Ježíše Krista. O Něm je celá naše služba i život. Ať už jde o veřejné zvěstování evangelia či osobní rozhovory, vždy poukazujeme na význam Ježíšova života, díla a služby. 

Při pouličních akcích kolemjdoucí mnohdy nechápou, proč děláme to, co děláme, a proč to děláme tak, jak to děláme. Nejsou zvyklí na smělé, přímočaré a dynamické kázání evangelia a přijde jim to nemístné a některým i pohoršující. Zde musíme uznat, že se skutečně neřídíme lidskými představami a zvyklostmi, ale tím, co je zjeveno v Božím slově. 

A řekl jim: „Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen."

_________
Mk. 16,15-16

V Bibli byl důrazný a hlasitý projev zcela běžný. Lidé, jako prorok Mojžíš, král David či apoštolové Petr a Pavel, vystupovali směle a ohnivě. Sám Ježíš Kristus mnohdy volal či křičel k zástupu a modlil se hlasitým křikem (Jan 7,28; Jan 7,37; Židům 5,7). 

Ano, jsme důrazní – protože lidé jsou příliš zaměstnaní svým každodenním životem, zatímco to hlavní jim mnohdy uniká. Ano, jsme docela hlasití – protože chceme, aby toto poselství o vítězství zaznělo co největšímu počtu lidí. Ano, jsme i poněkud agresivní. Nikoliv však vůči lidem, nýbrž vůči všemu tomu, co je ovládá, trápí a zotročuje, jako různé závislosti, nemoc, bolest, strach, deprese a celá řada dalších projevů duchovní smrti. Prostě nám není jedno, že se v tomto světě děje tolik zlého a celé zástupy lidí zcela zbytečně trpí. Bůh totiž dávno připravil prostředek k záchraně každého člověka, jímž je právě evangelium Ježíše Krista. 

Mnozí tak již při našich pouličních akcích přijali od Boha nový život či zázračné uzdravení a byli vysvobozeni z různých forem utrpení. Do jejich života konečně proniklo Boží světlo a nastala skutečná svoboda. Tisíce lidí měly možnost slyšet, že je Bůh nesmírně miluje a má pro každého z nich nový, lepší život.

Tou největší zprávou pro lidstvo i dnes zůstává, že Ježíš Kristus žije, uzdravuje, dělá zázraky a mění lidské životy. On je stejný včera, dnes i na věky (Židům 13,8). Toto se musí dozvědět každý člověk, ať už se cítí na vrcholu života, nebo naopak zcela dole. Proto dále horlivě přinášíme evangelium oproštěné od prázdných lidských tradic a nic neřešících kompromisů – evangelium, které dnes zachraňuje. 

JAK SE STÁT KŘESŤANEM?

Existují dva kroky, které musí každý člověk učinit, aby se znovu narodil, stal se Božím dítětem a získal věčný život. Jedině tak může být spasen či zachráněn a právě tak se stane následovníkem Ježíše Krista, tedy křesťanem, či z biblického jazyka lépe přeloženo kristovcem. Bůh nám v Bibli poskytl návod, jak to uskutečnit. V dopise Římanům se říká: “Vyznáš–li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš–li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně.” (Římanům 10,9-10)

Prvním krokem je tedy uvěřit skutečnosti, že Ježíš Kristus poté, co na sebe vzal naše hříchy a zástupně se za nás obětoval, byl Bohem vzkříšen a žije. Kdo tomu nevěří, nemůže být zachráněn a po smrti jít do nebe. Mrtvý Kristus by totiž nikomu nepomohl. Právě kvůli své zástupné smrti a následnému vzkříšení je Ježíš Kristus tou jedinou cestou do nebe. “Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné, prázdná je i vaše víra” (1. Korintským 15,14).

Druhým krokem je vyznání založené na této objektivní pravdě a tvé osobní víře v Ježíšovo vzkříšení. Bůh vezme tvé “ano” naprosto vážně a okamžitě způsobí tu největší změnu ve tvém životě – duchovně se znovu narodíš a staneš se Božím dítětem (Jan 3,3 + Jan 1,12).

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království."

_________
Jan 3,3

Tak jednoduché to je! Právě proto Ježíš zemřel! Díky těmto dvěma krokům člověk získá naprostou jistotu, že byl zachráněn a stráví věčnost s dobrým a milujícím Bohem – Otcem v nebi (1. Jan 5,12). Takový člověk již přešel ze smrti do života (Jan 5,24) a zatracení se ho netýká! (Řím 8,1) Peklo se ho netýká! Žádná hrozba očistce či reinkarnace! Navěky Božím dítětem! Zde je tedy modlitba s vyznáním víry, která tě smíří s Bohem, učiní z tebe Jeho dítě, a tak navěky změní tvůj život:

Modlitba

MODLITBA SPASENÍ

“Drahý Bože, přicházím k Tobě ve jménu Tvého Syna Ježíše Krista a uvědomuji si, že můj život není, jaký by měl být a že jsem bez Tebe ztracen. Věřím, že Ježíš za mě zemřel a po třech dnech vstal z mrtvých. Nyní Ho přijímám za svého Pána a Zachránce. 

Ježíši, věřím v Tebe a ve Tvé dílo vykoupení, které jsi pro mě vykonal na kříži. Buď mým Pánem a Zachráncem. Odevzdávám Ti celý svůj život a přijímám Tvůj, vzkříšený. Ježíši, chci Tě následovat po celý svůj nový život.

Můj nebeský Otče, děkuji Ti, že jsi mě právě teď učinil svým dítětem, dal jsi mi nové srdce a věčný život a přijal jsi mě do své rodiny. Amen.” 

A CO DÁL?

Pokud jsi přijal Ježíše Krista za svého Pána a Zachránce, můžeš si zde zdarma stáhnout miniknížku pastora Miloše Kozohorského “Nové stvoření” (bude dostupná ke konci roku 2021), v níž se podrobněji dozvíš, co všechno se s tebou v okamžiku tvého rozhodnutí pro Ježíše stalo. Ta skutečnost je prostě úžasná! Dej nám prosím o tomto svém naprosto zásadním životním kroku vědět 🙂 třeba na e-mail:  info@triumfalnivira.cz

JEŽÍŠ ŽIJE, UZDRAVUJE, DĚLÁ ZÁZRAKY A MĚNÍ LIDSKÉ ŽIVOTY